اعلام اسامی ثبت‌‌نام شدگان آزمون ورودی درجه ۳ کوهپیمایی

اعلام اسامی ثبت‌‌نام شدگان آزمون ورودی درجه ۳ کوهپیمایی

بدین‌وسیله اسامی ثبت‌نام‌شدگان آزمون ورودی مربیگری درجه ۳ کوهپیمایی به شرح زیر اعلام می‌گردد: …

کد ملی

نام و نام خانوادگی

ردیف

۱۲۷۰۷۵۵۲۹۳

نازنین علی بیک

۱

۰۵۳۳۰۲۱۸۰۴

رقیه (رویا) قدیمی

۲

۱۲۹۲۶۷۹۷۴۳

زینب کریمی

۳

۱۶۰۱۸۸۶۶۰۸

معصومه ملکی

۴

۰۰۸۰۳۵۹۹۲۲

نرگس قربانی پور دیوشلی

۵

۰۳۷۰۳۵۰۵۴۵

زینب حسینی

۶

۳۱۶۱۳۳۶۴۰۲

راضیه السادات هاشمی خالو

۷