دومين گردهمايي پيش كسوتان كوه نوردي و صعودهاي ورزشي؛ ٢٥ و ٢٦ شهريور –

دومين گردهمايي پيش كسوتان كوه نوردي و صعودهاي ورزشي؛ ٢٥ و ٢٦ شهريور –

دومين گردهمايي پيش كسوتان كوه نوردي و صعودهاي ورزشي، پاسداشت “محمد كاظم گيلان پور” پيشگام كوه نوردي فني در ايران ؛ ٢٥ و ٢٦ شهريور در كلاردشت، مجتمع كوهستاني “ونداربن”