گزارش صعود زمستانی توسط کار گروه فنی به قله گل گل اشترانکوه

گزارش صعود زمستانی توسط کار گروه فنی به قله گل گل اشترانکوه

صعود يكروزه زمستاني کار گروه فنی به قله گل گل اشترانكوه

،آقايان:گودرزي،مظفري،حقدوستيان،مرادي، جلالي،و همراهي آقايان:مجتهدي،سعيدي،كاظمي تا پناهگاه چشمه گل گل و چال كبود.

🔵زمانبندي صعود ساعت ٥/٣٠ دقيقه صبح ازروستاي تيون صعود آغاز شد وساعت ١/٣٠ دقيقه ظهر روي قله گل گل بوديم و با توجه به استراحتها در مسير برگشت در  جانپناه چال كبود و گل گل ٨شب به روستاي تيون برگشتيم،صعودهاي سرعتي در زمستان تابع شرايط تمريني،استراحت قبل برنامه و تغذيه و شرايط آب و هوا و وسايل و تجهيزات همراه ،تعداد نفرات شركت كننده در برنامه،نوع قله و شرايط برف در كوهستان مي باشد.اين برنامه در غالب كارگروه فني هيئت كوهنوردي استان مركزي انجام شد.تاريخ اجراي برنامه جمعه١٣٩٥/١٠/٢٤

photo_2017-01-14_11-50-55 photo_2017-01-14_11-49-26 photo_2017-01-14_11-50-59