فراخوان دعوت به هشتمين اردوي انتخابي تيم ملي اميد ورودي سال ۹۵

به آگاهی می‌رساند؛ كارگروه هيماليانوردي فدراسيون هشتمین اردوي انتخابي تيم ملي اميد را همزمان با صعود سراسری به قلل شیرکوه استان یزد به شرح اسامي زیر برگزار مي‌نمايد؛ …

¯ زمان پذيرش: سه شنبه۱۲ بهمن ۹۵ ـ ساعت ۱۶ تا ۲۰

¯ محل پذيرش: يزد، بولوار جانباز، بعد از ميدان امام علي،‌ ورزشگاه شهيد نصيري.

  • چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵  ساعت ۸ صبح آزمون پايگاه قهرماني (كفش و لباس ورزشي مناسب جهت تست كوپر آورده شود)
  • ادامه برنامه پس از آزمون پايگاه قهرماني طبق بخشنامه شماره ۴۶۴۰/۲۶۳ تاريخ ۱۴/دي/۹۵ (صعود سراسري به قلل شیرکوه یزد) مي‌باشد.

¯ لوازم مورد نياز:

چادر، زيراندا، كيسه خواب، پوشاك و لوازم انفرادي زمستانه، لوازم كمپينگ، طناب هر پنج نفر يك حلقه، كرامپون، يومار،‌ كارابين پيچ دو عدد، كفش يك پوش با قابليت نصب كرامپون، هارنس صعود، كلاه كاسك، كلنگ يا تبر ۱ عدد ، ‌ابزار حمايت و فرود، ‌طنابچه انفرادي،‌ طنابچه پروستيك‌،‌ تسمه در دو سايز، كيت بقاء، كمكهاي اوليه، تغذيه براي طول اردو.

¯ اسامي دعوت شدگان:

رديف

نام و نام خانوادگي

وضعيت

رديف

نام و نام خانوادگي

وضعيت

۱

عليرضا عابد نژاد

۱۱

علي گل آرا

۲

علي شمشاد مهر

۱۲

سالار سبحاني

مشروط

۳

فاطمه شفيقي

۱۳

متين پديدار

مشروط

۴

مهتاب سعيدي رامياني

۱۴

وحيد عصري

۵

فرزاد ابراهيم زاده

۱۵

علي بختياري

۶

عرفان مير صدري

۱۶

پويا نوري

۷

محمد عبدالوند

۱۷

مجتبي قهيه ائي

۸

فرزا د شكوهي

۱۸

احمد ايرانفر

مشروط

۹

سهيلا سلطاني

۱۹

سبا نازي انجيله

مشروط

۱۰

مهين خليلي

ــ

ــ

ــ