کارگروه آموزش / اتمام تاریخ برگزاری دوره های آموزشی برف

به آگاهی تمامی مربیان سراسر کشور می‌رساند؛ با توجه به فرارسیدن فصل گرما و نامساعدشدن مناطق آموزشی برف و یخ، مقتضی است از برگزاری دوره‌های کارآموزی برف از تاریخ ۹ تیر ماه و دوره‌های پیشرفته برف از ۲۳ تیر ماه سال ۹۶ در مناطق مختلف کشور خودداری نمایند.

شایان ذکر است برگزاری دوره در استان‌هایی که شرایط برگزاری دوره‌های مذکور را دارند تنها با هماهنگی کارگروه آموزش و اخذ مجوز مجاز می‌باشد.