معرفی استان هاي برتر در زمینه ستادهای پیشگیری از حوادث کوهستان

معرفی استان هاي برتر در زمینه ستادهای پیشگیری از حوادث کوهستان

معرفی استان هاي برتر در زمینه ستادهای پیشگیری از حوادث کوهستان بخش جستجو و نجات فدراسیون هم زمان با گردهمايي کارگروه جستجو و نجات استان ها اقدام به معرفی و تقدیر از مسئولین ستادهای پیشگیری از حوادث کوهستان كرد که به ترتيب؛ استان تهران آقای علی افشاری، استان مازندران داود لشکری و استان مرکزی ابوالفضل ابوالمعصومی به عنوان استان هاي برتر معرفي و تقدير شدند.