روز شمار اردوی تیم ملی جوانان استان مرکزی

روز شمار اردوی تیم ملی جوانان استان مرکزی

چهار شنبه ، ساعت ۷ صبح شروع کار  ، چک ابزار ، تقسیم بندی نفرات در ۴ تیم ، اموزش گره  و تمرین ، اموزش فرود ۲ مدل پروسیک بالای ابزار و زیر ابزار  و تمرین ، اموزش صعود و انواع حمایت و تمرین ، آموزش انواع کارگاه و تمرین احداث ان ، کار در ساعت ۷٫۴۵ به پایان رسید و حرکت تیم به سمت محل کمپ و برپایی کمپ تا ساعت ۸٫۵۰
پنج شنبه ساعت ۶ صبح نرمش و کشش ، جمع اوری کمپ و برپایی مجدد ان در زمان مشخص شده  و گفتگو با کاراموزان در مورد شرایط اردو توسط آقای نصیری  مسئول کارگروه هیمالیانوردی فدراسیون، ۹ صبح  شروع کار اموزش سنگ  ، آموزش صعود مصنوعی و تمرین بر روی شیب ۹۰ درجه و تمرین بر روی سقف ، آموزش صعود میمونی و تمرین انواع روشها کار در  ساعت ۸٫۴۵ به پایان رسید حرکت به سمت کمپ و برپای ان تا ساعت ۹٫۳۰
جمعه ساعت شروع کار ساعت ۶ صبح  ، ابتدا نرمش و کشش  ، تمرین صعود و فرود در محل جدید با درجه سختی بالاتر و اموزش حمایت با ابزارهای ویژه حمایت و رفع اشکال ساعت ۵ بعدظهر خاتمه کار اموزشی
شنبه در پایان کلاس اموزش محیط زیست امتحان کتبی از موارد اموزش داده شده
گزارش ارسالی از محمد فراهانی مربی تیم