کلاس آموزش و باز آموزی کمک های اولیه اعضای ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان

کلاس آموزش و باز آموزی کمک های اولیه اعضای ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان

کلاس آموزش و باز آموزی کمک های اولیه اعضای ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان
جهت آمادگی بیشتر برای برگزاری ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان زمستان ۱۳۹۶