کارگروه حفظ محیط کوهستان / اعلام نتیجه اولين دوره هماهنگي و بازآموزي مدرسان مباني حفظ محيط کوهستان تهران

پیرو برگزاری اولین دوره هماهنگي و بازآموزي مدرسان مباني حفظ محيط کوهستان از تاریخ ۲۲ تا ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ در این فدراسیون، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ اعتبار بازآموزي به مدت سه سال تا تاريخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ مي‌باشد.