کارگروه آموزش / نتیجه دوره بازآموزی مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

کارگروه آموزش / نتیجه دوره بازآموزی مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

پیرو برگزاری دوره بازآموزی مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما از تاریخ ۲۳ تا ۲۴ شهریور ماه ۹۶، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌گردد:

¯ اعتبار بازآموزي به مدت سه سال تا تاريخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹ مي‌باشد.

نتیجه دوره اسامی نفرات ردیف
مدرس سعید ملکی ۱
مدرس جاوید کاظم زاده ۲
مدرس حسام الدین عباسی ۳
تجدید دوره l علی پایان ۴

 

¯ توجه:

l تجدید دوره؛ بدین‌معناست که می‌بایست با آمادگی بیشتر در اولین دوره بازآموزی شرکت نموده تا مجوز آموزش دریافت نمایند.