جلسه هماهنگی صعود سراسری شهباز

جلسه هماهنگی صعود سراسری شهباز

جلسه هماهنگی صعود سراسری شهباز در اداره کل تربیت بدنی با حضور جناب آقای حقدادی و آقای رضایی و کادر اجرایی و فنی صعود .

روز یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ ساعت۱۸