کارگروه آموزش / لیست احکام جدید آماده تحویل / اردیبهشت ۹۷

لیست احکام جدید آماده تحویل (مربیگری، طراحی، داوری و مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه) در گرایش مختلف . 
فایل پیوست را دریافت کنید:فایل های ضمیمه

احکام_مربیگری_و_مربی_راهنمای_کوهستان.pdf

حجم : ۳۰۰KB
دانلود