اطلاعیه / اعلام مختصات محل برگزاری آزمون ورودی مدرسی GPS و نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما

پیرو برگزاری آزمون‌های ورودی مدرسی GPS و نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما، بدین‌وسیله مختصات محل برگزاری دوره‌های مذکور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

¯ مختصات محل شروع آزمون ورودی مدرسی GPS:

۳۹ S

۰۵۳۱۷۰۰ m.E

۳۹۶۱۲۶۰ m.N

¯ مختصات محل شروع آزمون ورودی مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما:

۳۹ S

۰۵۳۲۳۷۵ m.E

۳۹۶۱۹۷۵ m.N