درج نسخه الکترونیکی احکام در پرتال فدراسیون با رویکرد زیست محیطی

درج نسخه الکترونیکی احکام در پرتال فدراسیون با رویکرد زیست محیطی

با توجه به صدور کلیه مدارک آموزشی در پرتال جامع فدراسیون و درج نسخه الکترونیکی حکم مربوطه در صفحه شخصی کلیه قبول شدگان دوره ها خواهشمند است در جهت حفظ محیط زیست و مصرف بهینه کاغذ، باشگاه ها فقط برای آن دسته از کارآموزانی که نیاز به نسخه فیزیکی حکم دارند به هیات استان مراجعه نموده و درخواست چاپ حکم مربوطه را نمایند. .

شایان ذکر است نسخه الکترونیکی احکام در کلیه امور ادرای فدراسیون قابل قبول میباشد.