درج نسخه الکترونیکی احکام در پرتال فدراسیون با رویکرد زیست محیطی

با توجه به صدور کلیه مدارک آموزشی در پرتال جامع فدراسیون و درج نسخه الکترونیکی حکم مربوطه در صفحه شخصی کلیه قبول شدگان دوره ها خواهشمند است در جهت حفظ محیط زیست و مصرف بهینه کاغذ، باشگاه ها فقط برای آن دسته از کارآموزانی که نیاز به نسخه فیزیکی حکم دارند به هیات استان مراجعه نموده و درخواست چاپ حکم مربوطه را نمایند. .

شایان ذکر است نسخه الکترونیکی احکام در کلیه امور ادرای فدراسیون قابل قبول میباشد.