کمیته حفظ محیط کوهستان / اعلام نتیجه دوره مدرسی حفظ محیط کوهستان کرمانشاه/ آذر ۹۷

ا توجه به برگزاری دوره مدرسی حفظ محیط کوهستان در استان کرمانشاه، ۲۱ الی ۲۳ آذر ۹۷ سال جاری، نتیجه دوره به شرح زیر اعلام می‌شود:

آقایان:

ردیف نام و نام خانوادگی نتیجه
۱ مهرزاد مرادی آبده‌گاه ۲ دوره کارورزی
۲ مصطفی زیتونی ۱ دوره کارورزی
۳ جاوید کاظم‌زاده عطوفی مدرس
۴ بهزاد قبادی امامقلی ۱ دوره کارورزی
۵ مطفی جوان سرحدی ۲ دوره کارورزی
۶ نواله نظری قبفرخی ۲ دوره کارورزی
۷ علی عطائیان ۱ دوره کارورزی
۸ وحید فربد راد مدرس
۹ وحید گودینی ۱ دوره کارورزی
۱۰ مهدی باقری ۲ دوره کارورزی

خانم‌ها:

ردیف نام و نام خانوادگی نتیجه
۱ فهیمه سینائی ۱ دوره کارورزی
۲ زهرا علیشاهی ۱ دوره کارورزی
۳ رها حسنی اردکانی ۱ دوره کارورزی
۴ لیلا تقی زاده ایسینی ۱ دوره کارورزی
۵ موهبه آسترکی ۱ دوره کارورزی
۶ مریم رجبی مدرس
۷ مهدیه اسدیان ۱ دوره کارورزی

¯ توجه:

ـ افراد مشروط به دوره کارورزی با توجه به مندرجات، ملزم به حضور در یک یا دو دوره حفظ محیط کوهستان به عنوان کارورز می‌باشند. شایان ذکر است پس از حضور در دوره و ارائه بخشی از مطالب با هماهنگی مدرس دوره و پس از تأیید کمیته حفظ محیط کوهستان، کارورزی افراد پذیرفته‌شده و با تغییر وضعیت ثبت‌نامی در پرتال به عنوان مدرس، مجوز برگزاری دوره حفظ محیط کوهستان را خواهند داشت.

ـ افرادی که به عنوان مدرس اعلام شده‌اند، با تغییر وضعیت ثبت‌نامی در پرتال به عنوان مدرس و تأیید کمیته، مجوز برگزاری دوره حفظ محیط کوهستان را خواهند داشت.