تيم ملي

چهارمين اردوي آموزشي،‌ استعداديابي و انتخابي تيم ملي اميد/ مرکزی ـ مرداد ۹۵

چهارمين اردوي آموزشي،‌ استعداديابي و انتخابي تيم ملي اميد/ مرکزی ـ مرداد ۹۵

به آگاهي مي رساند؛ كارگروه هيماليانوردي اين فدراسيون در نظر دارد چهارمين اردوي آموزشي،‌استعداديابي و انتخابي تيم ملي اميد را براي ورودي سال ۱۳۹۵ را به شرح زير برگزار نمايد: …